񖠠 砠 䖠 ,

ࠠ ࠠ ࠠ 젠 ࠠ

ꠠ ꠠ.9.1.

:

T = (n1 N2 (n1 log2 n1 + n2 log2 n2 ) log2 n1 / 2 n2 S,

S ( 18 ).

:

V = ( 2 + n2*) log2 (( 2 + n2 *), n2 * ­ .

, :

;

;

.

.

k 蠠

R (k) = exp [ å Ñtj l (t)],

tj j, l (t) = [ln (1 qi) Ñj] 蠠 qi £ 1 .

nlR (l) = 1 nl / k, k

.

, .